Ve srovnání s loňským rokem...

Grafické reprezentace prosperity a hospodářského růstu

Bohumil Štěpán

Řecké slovo διάγραμμα označovalo kresbu, obrazec nebo též seznam; bylo odvozeno ze slovesa διαγράφω (diagrafo), tj. kreslit, popisovat. Diagram je tedy zobrazením, v němž jsou události zapsány přehledným a maximálně úsporným způsobem; umožňuje ukázat jisté souvislosti, a jiné zároveň opominout, zanedbat nebo potlačit. Před půl stoletím nepředstavovaly diagramy a grafy v novinách, v odborné literatuře nebo na podnikových nástěnkách pouhé vizualizace statistických údajů. Diagramy byly významnou součástí stranické propagandy  ̶̶  a jejich ztvárnění věnovali propagační grafici značnou pozornost.

 

Při tvorbě diagramů máme dnes k dispozici nepřeberné množství počítačových programů: od jednoduchého kancelářského softwaru až k sofistikovaným grafickým aplikacím. Na rozdíl od typizovaných diagramů sloupcových a koláčových nebo vývojových grafů, které jsou obvykle stroze geometrické, se reprezentace hospodářských číselných údajů z 50. let vyznačují figurálními motivy. Sloupcové grafy ztělesňují podle potřeby siluety dělníků, rolníků nebo cestujících hromadnou dopravou; souřadné osy grafu krášlí klíčové emblémy z éry raného budovatelského nadšení.

 

 

 

 

Grafy neměly jen názorně ukazovat hospodářské výsledky, ale především je propagovat. Křivky osových diagramů strmě stoupaly vzhůru, jak se pětiletka chýlila ke konci. Nevznášely se ovšem k novým metám v prázdnu souřadnic, ale přimykaly se k lešení novostaveb nebo v podobě drátů nového elektrického vedení běžely přes lány čerstvě rozoraných mezí.

 

 

 

Podle příruček názorné agitace omezovala strohost grafu možný dosah jejich působnosti. Grafy a diagramy, upozorňoval Ladislav Noel v příručce určené propagačním pracovnílkům, „sú preto oveľa pôsobivejšie, ak ich dopĺňa kresba alebo fotografia.“

Ladislav Noel: Fotografia v názornej agitácii a propagácii. Bratislava: Osveta, 1961.